Bestuur

De bestuursleden van Muziekcentrum De Bijloke VZW:

Griet Nuytinck, voorzitter
Marina Hoornaert, ondervoorzitter
Daniel Vuijlsteke, secretaris-penningmeester
Hilde Allaert
Frank Beke
Fourat Ben Chikha
Paco Collumbien
An De bisschop
Johan Deckmyn
Karlijn Deene
Marc Leman
Daan Schalck
Bart Vandesompele

Goed bestuur

Muziekcentrum De Bijloke onderschrijft de principes van Goed bestuur en heeft deze opgenomen in een ‘Intern reglement’ en ‘Deontologische code voor de bestuurder’.

  1. De organen functioneren in een kader van wederzijdse controle en evenwicht.
  2. Er is een huishoudelijk reglement dat de deontologische code van de bestuurders bevat.
  3. De functionele verhoudingen tussen het bestuur en de algemene vergadering worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
  4. Het bestuur wordt samengesteld op basis van a priori bepaalde profielen die rekening houden met de competenties die nodig zijn en waarbij gestreefd wordt naar een gelijkwaardige man-vrouwverhouding.
  5. Minstens de helft van het bestuur bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders en minimaal een derde, afgerond naar beneden, van het aantal stemgerechtigde bestuurders is een onafhankelijk bestuurder.
  6. De mandaten van bestuurders zijn beperkt in de tijd, met een raadpleegbaar rooster van aanstellen en aftreden. De termijnen van de mandaten en de vorm van het rooster zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Er wordt een overzicht bijgehouden van de overige bestuursmandaten van de bestuurders.
  7. Het bestuur evalueert zichzelf binnen een bepaalde termijn, vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
  8. Er is een officieel en schriftelijk afsprakenkader tussen het bestuur en de directie.
  9. Het afsprakenkader tussen het bestuur en de directie bevat minstens een regeling voor de hantering van mogelijke interne conflicten, en een aanwijzing van de eindverantwoordelijkheid in geval van een meerhoofdige directie.
  10. De directie wordt periodiek geëvalueerd op basis van de elementen, opgenomen in het afsprakenkader tussen het bestuur en de directie.